GTM-10 TK92 Hilight Turkey 8D5N JAN-APR 18 TK
ทัวร์ตุรกี Hilight Turkeyเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญอันดับ1ของตุรกี 8D5N 
เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 29,998.-
โดยสายการบิน  Turkish Airlines
เริ่มต้น 29,998


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช
วันที่ 3 เมืองบูร์ซ่า มัสยิด Grand Mosque ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา อิชเมียร์
วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
วันที่ 4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
วันที่ 6 เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค Jewellery Shop กรุงอังการา
วันที่ 7 อังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Candy Shop ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
วันที่ 8 อิสตัลบูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ม.ค.61 01ก.พ.61 29,998 29,998 29,998 7,500
04ก.พ.61 11ก.พ.61 29,998 29,998 29,998 7,500
18ก.พ.61 25ก.พ.61 31,998 31,998 31,998 7,500
05มี.ค.61 12มี.ค.61 32,998 32,998 32,998 7,500
22เม.ย.61 29เม.ย.61 32,998 32,998 32,998 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้