GTM 01 MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6วัน 5คืน (มกราคม 61)
GTM 01 MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6วัน 5คืน (มกราคม 61) 
เดินทาง มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 18,900.-
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
วันที่สอง เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน - เจดีย์จ้วงจิง - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
วันที่สี่ ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสงทอง - วัดเฟยไหล - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ห้า สระน้ำมังกรดำ – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
วันที่หก ร้านใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ม.ค.61 30ม.ค.61 22,777 22,777 22,777 5,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 15900
01ก.พ.61 06ก.พ.61 22,777 22,777 22,777 5,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 15900
01มี.ค.61 06มี.ค.61 23,777 23,777 23,777 5,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 15900
14มี.ค.61 19มี.ค.61 23,777 23,777 23,777 5,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 15900
28มี.ค.61 02เม.ย.61 23,777 23,777 23,777 5,000 ราคาไม่รวมตั๋ว 15900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้