GTM-01 KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA MAR-APR 18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมดอกซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน
เดินทาง MAR-APR18
ราคาเริ่มต้น 31,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 31,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมดอกซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน เดินทาง MAR-APR18 ราคาเริ่มต้น 31,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21มี.ค.61 25มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,000
22มี.ค.61 26มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
23มี.ค.61 27มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
24มี.ค.61 28มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
25มี.ค.61 29มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
26มี.ค.61 30มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
27มี.ค.61 31มี.ค.61 33,900 33,900 33,900 8,000
28มี.ค.61 01เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
30มี.ค.61 03เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
31มี.ค.61 04เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
01เม.ย.61 05เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 37,900 37,900 37,900 8,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 49,900 49,900 49,900 10,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 49,900 49,900 49,900 10,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 49,900 49,900 49,900 10,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้