GTM-01 SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA MAR-APR18 6D4N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง เที่ยวครบ3เมืองใหญ่  6วัน4คืน
เดินทาง MAR-APR18 
ราคาเริ่มต้น 37,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 37,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง เที่ยวครบ3เมืองใหญ่ 6วัน4คืน เดินทาง MAR-APR18 ราคาเริ่มต้น 37,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – อิออน จัสโก้
วันที่สี่ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ
วันที่ห้า นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่หก สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27มี.ค.61 01เม.ย.61 37,900 37,900 37,900 8,000
28มี.ค.61 02เม.ย.61 37,900 37,900 37,900 8,000
03เม.ย.61 08เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
04เม.ย.61 09เม.ย.61 40,900 40,900 40,900 8,000
10เม.ย.61 15เม.ย.61 50,900 50,900 50,900 10,000
11เม.ย.61 16เม.ย.61 50,900 50,900 50,900 10,000
12เม.ย.61 17เม.ย.61 50,900 50,900 50,900 10,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้