GTM-01 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO MAR-APR18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ ทุ่งดอกเรปซีด ฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด 5วัน3คืน
เดินทาง MAR-APR18
ราคาเริ่มต้น 32,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ ทุ่งดอกเรปซีด ฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด 5วัน3คืน เดินทาง MAR-APR18 ราคาเริ่มต้น 32,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ – ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มี.ค.61 27มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,000
24มี.ค.61 28มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,000
25มี.ค.61 29มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,000
26มี.ค.61 30มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,000
27มี.ค.61 30มี.ค.61 32,900 32,900 32,900 8,000
28มี.ค.61 01เม.ย.61 32,900 32,900 32,900 8,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 32,900 32,900 32,900 8,000
30มี.ค.61 03เม.ย.61 32,900 32,900 32,900 8,000
31มี.ค.61 04เม.ย.61 32,900 32,900 32,900 8,000
01เม.ย.61 05เม.ย.61 32,900 32,900 32,900 8,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 35,900 35,900 35,900 8,000
05เม.ย.61 09เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
06เม.ย.61 10เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
07เม.ย.61 11เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
08เม.ย.61 12เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
09เม.ย.61 13เม.ย.61 39,900 39,900 39,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้