GTM-01 NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO APR18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม โอวาคุดานิ 5วัน3คืน
เดินทาง APRIL 18
ราคาเริ่มต้น 30,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 30,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม โอวาคุดานิ 5วัน3คืน เดินทาง APRIL 18 ราคาเริ่มต้น 30,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 15เม.ย.61 47,900 47,900 47,900 8,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 47,900 47,900 47,900 8,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 47,900 47,900 47,900 8,000
14เม.ย.61 16เม.ย.61 47,900 47,900 47,900 8,000
15เม.ย.61 19เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 33,900 33,900 33,900 8,000
17เม.ย.61 21เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
21เม.ย.61 25เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้