GTM-01 SAKURA SPARKLING TOKYO MAR-APR18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกูไระ ฟูจิ อาซากุสะ หลวงพ่อไดบุทสึ 5วัน3คืน
เดินทาง MAR-APR18
ราคาเริ่มต้น 29,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 29,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกูไระ ฟูจิ อาซากุสะ หลวงพ่อไดบุทสึ 5วัน3คืน เดินทาง MAR-APR18 ราคาเริ่มต้น 29,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ – ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21มี.ค.61 25มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
22มี.ค.61 26มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,000
23มี.ค.61 27มี.ค.61 31,900 31,900 31,900 8,000
28มี.ค.61 01เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
30มี.ค.61 03เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
05เม.ย.61 09เม.ย.61 34,900 34,900 34,900 8,000
06เม.ย.61 10เม.ย.61 34,900 34,900 34,900 8,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
15เม.ย.61 19เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
17เม.ย.61 21เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้