GTM-33 JJP36 HOKKAIDO มะขามหวาน เรือตัดน้ำแข็ง JAN-APR 18 6D 4N HB
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO มะขามหวาน เรือตัดน้ำแข็ง 6D 4N 
เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 32,900.-
บินด้วยสายการบิน Asia Atlantic Airlines


เริ่มต้น 32,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2 ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บานราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะ โซอุนเคียว (อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง)
วันที่3 น้ำตกริวเซ-น้ำตกกิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Gainko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
วันที่4 ลานสกีชิกิไซ-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร
วันที่5 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ ฟาร์ค-ตลาดปลาโจไก-ซัปโปโรโดม มิตซุย เอ้าท์เลท-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ
วันที่6 ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ม.ค.61 29ม.ค.61 32,900 32,900 32,900 10,900
25ม.ค.61 30ม.ค.61 32,900 32,900 32,900 10,900
31ม.ค.61 05ก.พ.61 37,900 37,900 37,900 10,900
01ก.พ.61 06ก.พ.61 45,900 45,900 45,900 10,900
07ก.พ.61 12ก.พ.61 49,900 49,900 49,900 10,900
08ก.พ.61 13ก.พ.61 49,900 49,900 49,900 10,900
14ก.พ.61 19ก.พ.61 40,900 40,900 40,900 10,900
15ก.พ.61 20ก.พ.61 40,900 40,900 40,900 10,900
21ก.พ.61 26ก.พ.61 40,900 40,900 40,900 10,900
22ก.พ.61 27ก.พ.61 40,900 40,900 40,900 10,900
28ก.พ.61 05มี.ค.61 40,900 40,900 40,900 10,900
01มี.ค.61 06มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
07มี.ค.61 12มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
08มี.ค.61 13มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
14มี.ค.61 19มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
15มี.ค.61 20มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
21มี.ค.61 26มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
22มี.ค.61 27มี.ค.61 37,900 37,900 37,900 10,900
28มี.ค.61 02เม.ย.61 37,900 37,900 37,900 10,900
29มี.ค.61 03เม.ย.61 37,900 37,900 37,900 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้