GTM 03 BTK-011-- Best Sakura ( Seorak-Seoul-Seoul) Apr 2018
Best Sakura  ( Seorak-Seoul-Seoul) 
เดินทาง เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 18,900.-
โดยสายการบิน Jin air


เริ่มต้น 18,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Best Sakura ( Seorak-Seoul-Seoul) เดินทาง เมษายน 2561 ราคาเริ่มต้น 18,900.- โดยสายการบิน Jin air
วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน
วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ – ปั่นเรียลไบท์ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วันที่สาม EVER LAND –พระราชวังเคียงบ็อคคุง–ดิวตี้ฟรี– คอสเมติค–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิวเซี่ยม ตลาดฮงอิก
วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรโสม–โรงงานสาหร่าย–โรงเรียนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก–โซล ทาวเวอร์–พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ Seoullo 7017 –Dongdaemun Design Plaza – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู– พลอยแอมมาทีส สวนสาธารณะยออีโด (Blossam Street) – ร้านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19เม.ย.60 23เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
01เม.ย.61 05เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
05เม.ย.61 09เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
06เม.ย.61 10เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
07เม.ย.61 11เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
08เม.ย.61 12เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
09เม.ย.61 13เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 5,000
15เม.ย.61 19เม.ย.61 20,900 20,900 20,900 5,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
17เม.ย.61 21เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 19,900 19,900 19,888 5,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
21เม.ย.61 25เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
22เม.ย.61 26เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
23เม.ย.61 27เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
24เม.ย.61 28เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 5,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
29เม.ย.61 03พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
30เม.ย.61 04พ.ค.61 20,900 20,900 20,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้