GTM-01 HAN13 NICE NORTH SAPA 4D3N AUG-OCT 18 BY VJ
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 9,888.-
โดยสายการบิน vietjet Air(VJ)


เริ่มต้น 9,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61 ราคาเริ่มต้น 9,888.- โดยสายการบิน vietjet Air(VJ)
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
วันที่สอง เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET
วันที่สาม เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่สี่ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31ส.ค.61 03ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,000
14ก.ย.61 17ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
19ต.ค.61 22ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000
26ต.ค.61 29ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้