GTM-01 TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N พีเรียดสงกรานต์ BY CI
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N พีเรียดสงกรานต์ 
เดินทาง 11-15 / 12-16 เมษายน 2561
เพียง 31,777.-
บินด้วยสายการบิน China Airlines เริ่มต้น 31,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้
วันที่สอง ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย
วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
วันที่สี่ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ตั้นสุย Fort San Domingo - สะพานแห่งความรัก – Tamsui Church – ถนนคนเดินตั้นสุย
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 15เม.ย.61 31,777 31,777 31,777 7,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 31,777 31,777 31,777 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้