GTM-01 TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N MAY-SEP 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN พักหรู 5 ดาว บินหรู 5 ดาว 5D3N 
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 19,777.-
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)


เริ่มต้น 19,777


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN พักหรู 5 ดาว บินหรู 5 ดาว 5D3N เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 61 เริ่มต้น 19,777.- โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ค.61 05พ.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
03พ.ค.61 07พ.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
15พ.ค.61 19พ.ค.61 19,777 19,777 19,777 5,500
24พ.ค.61 28พ.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,500
06มิ.ย.61 12มิ.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 20,777 20,777 20,777 5,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 19,777 19,777 19,777 5,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
05ก.ค.61 09ก.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
17ก.ค.61 21ก.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
01ส.ค.61 05ส.ค.61 20,777 20,777 20,777 5,500
29ส.ค.61 02ก.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,000
06ก.ย.61 10ก.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,000
07ก.ย.61 11ก.ย.61 19,777 19,777 19,777 5,000
27ก.ย.61 01ต.ค.61 19,777 19,777 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้