GTM-10 TG91 Beautiful Russia 5D3N
TG91 Beautiful Russia 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
โดยสายการบิน Thai airways


เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
TG91 Beautiful Russia 5วัน3คืน เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ราคาเริ่มต้น 39,900.- โดยสายการบิน Thai airways
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva อาหารเย็น
วันที่สองมอสโคว์–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม–อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัตอาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET– ชมโชว์ละครสัตว์อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์ อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09พ.ค.61 13พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 5,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 39,900 39,900 39,900 5,000
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 39,900 39,900 39,900 5,000
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 39,900 39,900 39,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้