GTM-27 KANAZAWA SAKURA APR18 6D4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ปราสาทคานาซาว่า ทาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ 6วัน4คืน
เดินทาง  APRIL18
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ปราสาทคานาซาว่า ทาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ 6วัน4คืน เดินทาง APRIL18 ราคาเริ่มต้น 59,900.- โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า>> เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ >> หมู่บ้านชิราคาว่าโก >> โทยาม่า
วันที่สาม โทยาม่า >> สวนคันซุย ปาร์ค >> ชมวิวจากยอดตึกที่ทำการรัฐบาลเมือง โทยาม่า >> คานาซาว่า >> ปราสาทคานาซาว่า >> สวนเค็นโรคุเอ็น >> ทะเลสาบบิวะ
วันที่สี่ เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ >> โอซาก้า > ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า โอซาก้า >> อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
วันที่หก โอซาก้า >> อาคารอุเมดะ สกาย >> อิออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09เม.ย.61 14เม.ย.61 59,900 53,900 44,900 11,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้