GTM-02 EASY KOREA LIKE SPRING 5D3N BY LJ MAR 18 SUWON 1 N - SEOUL 2 N
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING 5วัน3คืน
เดินทาง  เดือนมีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน JIN AIR


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING 5วัน3คืน เดินทาง เดือนมีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 15,900.- โดยสายการบิน JIN AIR
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วันที่สาม วัดวาวูจองซา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE –คลองชองเกชอน – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ3 มิติ ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มี.ค.61 05มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
06มี.ค.61 10มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
10มี.ค.61 14มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
11มี.ค.61 15มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
12มี.ค.61 16มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
19มี.ค.61 23มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
20มี.ค.61 24มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,500
22มี.ค.61 26มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้