GTM-19 P2 HI KOREA SPRING SO FRESH MAR-MAY2018 BY LJ
ทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND หมู่บ้านลูกกวาด เกาะนามิ 5วัน3คืน
เดินทาง  MAR-MAY18
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
โดยสายการบิน JINAIR


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND หมู่บ้านลูกกวาด เกาะนามิ 5วัน3คืน เดินทาง MAR-MAY18 ราคาเริ่มต้น 15,900.- โดยสายการบิน JINAIR
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
วันที่ 2 หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
วันที่ 4 ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก–RUNNINGMAN THEME PARK - ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มี.ค.61 07มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
07มี.ค.61 11มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
09มี.ค.61 13มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
15มี.ค.61 19มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
17มี.ค.61 21มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900
21มี.ค.61 25มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
23มี.ค.61 27มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
25มี.ค.61 29มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
26มี.ค.61 30มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
27มี.ค.61 31มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
28มี.ค.61 01เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
29มี.ค.61 02เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
30มี.ค.61 03เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
31มี.ค.61 04เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
01เม.ย.61 05เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
03เม.ย.61 05เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
05เม.ย.61 09เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
07เม.ย.61 11เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
09เม.ย.61 13เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
11เม.ย.61 15เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 5,900
13เม.ย.61 17เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 5,900
15เม.ย.61 19เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900
17เม.ย.61 21เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
19เม.ย.61 23เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
21เม.ย.61 25เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
23เม.ย.61 27เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
25เม.ย.61 29เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
27เม.ย.61 01พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,900
29เม.ย.61 03พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
01พ.ค.61 05พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
02พ.ค.61 06พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
03พ.ค.61 07พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
04พ.ค.61 08พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
05พ.ค.61 09พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
06พ.ค.61 10พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
07พ.ค.61 11พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
08พ.ค.61 12พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
09พ.ค.61 13พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
10พ.ค.61 14พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
11พ.ค.61 15พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
12พ.ค.61 16พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
13พ.ค.61 17พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
14พ.ค.61 18พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
15พ.ค.61 19พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
16พ.ค.61 20พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
17พ.ค.61 21พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
18พ.ค.61 22พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
19พ.ค.61 23พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
20พ.ค.61 24พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
21พ.ค.61 25พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
22พ.ค.61 26พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
23พ.ค.61 27พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
24พ.ค.61 28พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
25พ.ค.61 29พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
26พ.ค.61 30พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
27พ.ค.61 31พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
28พ.ค.61 01มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้