GTM-17 R.1KS1801 SAKURA BUSAN 5D3N MAR18 BY 7C
ทัวร์เกาหลี ชมความงามดอกซากุระ ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Songdo Sky Walk 5วัน3คืน
เดินทาง  MAR18
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน JEJUair


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี ชมความงามดอกซากุระ ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Songdo Sky Walk 5วัน3คืน เดินทาง MAR18 ราคาเริ่มต้น 16,999.- โดยสายการบิน JEJUair
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk – เมืองอุลซาน สวนแดวังกัม –Taehwagang Grand Park
วันที่ 3 Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน – Oryukdo Sunrise Park - Cosmetic Shop - Nurimaru APEC House - Red Pine – สะพานแขวนควังอัน
วันที่ 4 วัดแฮดง ยงกุงซา – สมุนไพรโสมเกาหลี - DUTY FREE - สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Busan International Film Festival - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาชากัลชิ
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - Lotte Dong Busan - Samnak Ecological Park


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มี.ค.61 18มี.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,900
21มี.ค.61 25มี.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,900
22มี.ค.61 26มี.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,900
23มี.ค.61 27มี.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,900
28มี.ค.61 01เม.ย.61 17,999 17,999 17,999 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้