GTM-10 IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D3N MAR-OCT 18 BY
ทัวร์  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Tiger Air
ราคาเริ่มต้น 12,888.-


เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4วัน3คืน เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561 โดยสายการบิน Tiger Air ราคาเริ่มต้น 12,888.-
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มี.ค.61 01เม.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
05เม.ย.61 08เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
19เม.ย.61 22เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
26เม.ย.61 29เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,500
03พ.ค.61 06พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
10พ.ค.61 13พ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
17พ.ค.61 20พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
24พ.ค.61 27พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
31พ.ค.61 03มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
22มิ.ย.61 25มิ.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
06ก.ค.61 09ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
20ก.ค.61 23ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
26ก.ค.61 29ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500
10ส.ค.61 13ส.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,500
24ส.ค.61 27ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 4,500
06ก.ย.61 09ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
13ก.ย.61 16ก.ย.61 13,888 13,888 13,888 4,500
20ก.ย.61 23ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
27ก.ย.61 30ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,500
04ต.ค.61 07ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
11ต.ค.61 14ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
18ต.ค.61 21ต.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้