GTM-35 NCE-EK002 FRANCE ITALY SKY AND SEA RIVIERA 8D 5N by EK
ทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี 8วัน 5คืน
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เที่ยวเลาะชายฝั่ง รักเมืองชื่อดัง เจนัว-มอนติคาโล-นีซ-คานส์
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นครวาติกัน
พิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำหอมที่ฝรั่งเศสจากแหล่งต้นกำเนิด


เริ่มต้น 42,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – นีซ
วันที่สามของการเดินทาง นีซ – คานส์ – กราซ – เอซ – โมนาโค – เจนัว
วันที่สี่ของการเดินทาง เจนัว – มิลาน – เมสเตร้
วันที่ห้าของการเดินทาง เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ปิซ่า
วันที่หกของการเดินทาง ปิซ่า – เซียน่า – โรม
วันที่เจ็ดของการเดินทาง โรม – โคลอสเซียม – วาติกัน – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ก.พ.61 27ก.พ.61 42,900 42,900 42,900 18,000
20มี.ค.61 27มี.ค.61 42,900 42,900 42,900 18,000
28มี.ค.61 04เม.ย.61 42,900 42,900 42,900 18,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้