GTM-09 SHCATSNPVG1 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานคร 6D4N 16-22 MAR 18 B
ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 มหานคร 6D4N 
เดินทาง 16-21 มีนาคม 2561
ราคาเพียง 22,999.-
บินด้วยสายการบิน AIR CHINA 


เริ่มต้น 22,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ–เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-วัดเจ้าแม่ทับทิม-เรือหินหยกขาว “เทียนซือฟาง” ชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE(ไม่ขึ้นชิงช้า)-ปักกิ่ง-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านไข่มุก–จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านหมอนยางพารา-ตลาดรัสเซีย
วันที่ห้า ปักกิ่ง–นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
วันที่หก หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16มี.ค.61 21มี.ค.61 22,999 22,999 22,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้