GTM-09 CSPEKFM01 BEIJING เริ่ด ฟิน เฟร่อ 5D3N MAR 18 BY FM
ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING เริ่ด ฟิน เฟร่อ 5D3N MAR 18 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเพียง 17,899.-
บินด้วยสายการบิน  Shanghai Airlines 


เริ่มต้น 17,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านใบชา อุทยานเป๋ยไห๋-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ-นั่งสามล้อชมเมือง-ร้านนวดเท้า-The Place
วันที่สี่ ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ห้า ร้านหมอนยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน—ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19มี.ค.61 23มี.ค.61 17,899 20,899 20,899 4,000
26มี.ค.61 30มี.ค.61 17,899 20,899 20,899 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้