GTM-09 SHCAPEK16 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือสู่พร APR18 5D4N BY CA
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือขอพร จัตุรัสเทียนอันเหมิน 5วัน4คืน
เดินทาง  APR2018
ราคาเริ่มต้น 31,999.-
โดยสายการบิน AIR CHINA


เริ่มต้น 31,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือขอพร จัตุรัสเทียนอันเหมิน 5วัน4คืน เดินทาง APR2018 ราคาเริ่มต้น 31,999.- โดยสายการบิน AIR CHINA
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–หอบูชาเทียนถาน–ร้านนวดฝ่าเท้า- กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านหมอนยางพารา– ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–วัดลามะ–ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
วันที่ห้า ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย–ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 15เม.ย.61 31,999 31,999 31,999 5,500
12เม.ย.61 16เม.ย.61 31,999 31,999 31,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้