GTM-09 SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6D4N MAR-MAY18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน2561 
ราคาเริ่มต้น 27,599.-
สายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 27,599


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน2561 ราคาเริ่มต้น 27,599.- สายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น- ลง)-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
วันที่สี่ ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่หก เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13มี.ค.61 18มี.ค.61 27,599 30,599 30,599 4,500
03เม.ย.61 08เม.ย.61 27,599 30,599 30,599 4,500
17เม.ย.61 22เม.ย.61 27,599 30,599 30,599 4,500
24เม.ย.61 29เม.ย.61 27,599 30,599 30,599 4,500
01พ.ค.61 06พ.ค.61 27,599 30,599 30,599 4,500
22พ.ค.61 27พ.ค.61 27,599 30,599 30,599 4,500
12มิ.ย.61 17มิ.ย.61 27,599 30,599 30,599 4,500
26มิ.ย.61 01ก.ค.61 27,599 30,599 30,599 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้