GTM-09 SHCAPEK14 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมซากุระ 5D3N MAR 18 BY CA
ทัวร์จีน  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมซากุระ 5D3N MAR 18
เดินทาง 17-21 มีนาคม 2561 
เพียง 19,999.-
บินด้วยสายการบิน Air China


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สอง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE
วันที่สาม ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านยาบัวหิมะ-ชมซากุระที่สวนพฤกษศาสตร์ ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่สี่ หอบูชาเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-สนามบินปักกิ่ง
วันที่ห้า ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17มี.ค.61 21มี.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้