GTM-09 SHCAPEK15 ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน APR18 5D3N BY CA
ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
เดินทาง  APR2018
ราคาเริ่มต้น 30,999.-
โดยสายการบิน AIR CHINA


เริ่มต้น 30,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน เดินทาง APR2018 ราคาเริ่มต้น 30,999.- โดยสายการบิน AIR CHINA
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–หอบูชาเทียนถาน– ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านหมอนยางพารา– ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
วันที่ห้า วัดลามะ–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย–ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 16เม.ย.61 30,999 30,999 30,999 4,500
13เม.ย.61 17เม.ย.61 30,999 30,999 30,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้