GTM-35 LHR-BI001 ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD 8D5N BY BI MAR-MAY
ทัวร์  ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD 8D5N
***พักลอนดอน 3 คืน***
***ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซัน***  
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561
โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines 
ราคาเริ่มต้น 49,900.-


เริ่มต้น 49,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD 8D5N ***พักลอนดอน 3 คืน*** ***ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซัน*** เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561 โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines ราคาเริ่มต้น 49,900.-
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน
วันที่สองของการเดินทาง บันดาร์เสรีเบกาวัน– ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – คาร์ดิฟฟ์
วันที่สามของการเดินทาง คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวรี่ – เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – เชลเทินแฮม
วันที่สี่ของการเดินทาง เชลเทินแฮม – บ้านเช็คสเปียร์ – อ๊อกฟอร์ด – OUTLET – ลอนดอน
วันที่ห้าของการเดินทาง ลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – แคนเทอร์บิวรี่ – ลอนดอน
วันที่หกของการเดินทาง อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง บันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05มี.ค.61 11มี.ค.61 49,900 49,900 49,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
12มี.ค.61 18มี.ค.61 49,900 49,900 49,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
09เม.ย.61 15เม.ย.61 56,900 56,900 56,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
30เม.ย.61 06พ.ค.61 56,900 56,900 56,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
07พ.ค.61 13พ.ค.61 49,900 49,900 49,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
21พ.ค.61 27พ.ค.61 49,900 49,900 49,900 7,200 *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท ***
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้