GTM-09 SHHUPEK1 ปักกิ่ง... สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุด แห่งหนึ่งของโลก 5D3N APR-MAY18 BY HU
ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
เดินทาง  APR-MAY2018
ราคาเริ่มต้น 18,999.-
โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES 


เริ่มต้น 18,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน เดินทาง APR-MAY2018 ราคาเริ่มต้น 18,999.- โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–หอบูชาเทียนถาน–ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก- ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ห้า ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย–ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 17เม.ย.61 25,999 28,999 28,999 3,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 18,999 21,999 21,999 3,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 18,999 21,999 21,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้