GTM-02 EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3D JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน  EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
เริ่มต้น 16,999.- 
บินด้วยสายการบิน Not Scoot


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
วันที่สาม ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ม.ค.61 28ม.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,900
31ม.ค.61 04ก.พ.61 17,999 17,999 17,999 5,900
09ก.พ.61 13ก.พ.61 16,999 16,999 16,999 5,900
13ก.พ.61 17ก.พ.61 20,999 20,999 20,999 8,900
27ก.พ.61 03มี.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,900
02มี.ค.61 06มี.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,900
06มี.ค.61 10มี.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,900
14มี.ค.61 18มี.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้