GTM-35 ARN-EK001 Scandinavia 3 Capitals Flamsbana SWE NOR DEN 10D7N BY EK MAR-MAY 18
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 3 Capitals Flamsbana SWE NOR DEN 10วัน7คืน
เดินทาง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 69,900.-
สายการบิน Emirates (EK)


เริ่มต้น 69,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 3 Capitals Flamsbana SWE NOR DEN 10วัน7คืน เดินทาง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 69,900.- สายการบิน Emirates (EK)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
วันที่สามของการเดินทาง สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่สี่ของการเดินทาง ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ห้าของการเดินทาง เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
วันที่หกของการเดินทาง อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
วันที่แปดของการเดินทาง โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่เก้าของการเดินทาง ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
วันที่สิบของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12มี.ค.61 21มี.ค.61 69,900 69,900 69,900 14,900
24มี.ค.61 02เม.ย.61 69,900 69,900 69,900 14,900
12เม.ย.61 21เม.ย.61 82,900 82,900 82,900 16,900
13เม.ย.61 22เม.ย.61 82,900 82,900 82,900 16,900
27เม.ย.61 06พ.ค.61 72,900 72,900 72,900 18,900
11พ.ค.61 20พ.ค.61 72,900 72,900 72,900 18,900
25พ.ค.61 03มิ.ย.61 72,900 72,900 72,900 18,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้