GTM-35 ARN-EK0011 Scandinavia 3 Capitals Flamsbana SWEDEN NORWAY DENMARK 10D7N BY EK
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 3 Capitals Flamsbana 
SWEDEN NORWAY DENMARK 10วัน7คืน
เดินทาง เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 73,900.- ** ไม่รวมวีซ่า
สายการบิน Emirates (EK)


เริ่มต้น 73,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 3 Capitals Flamsbana SWEDEN NORWAY DENMARK 10วัน7คืน เดินทาง เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 73,900.- ** ไม่รวมวีซ่า สายการบิน Emirates (EK)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
วันที่สามของการเดินทาง สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
วันที่สี่ของการเดินทาง ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
วันที่ห้าของการเดินทาง เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
วันที่หกของการเดินทาง อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
วันที่แปดของการเดินทาง โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่เก้าของการเดินทาง ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน – ดูไบ
วันที่สิบของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 04ส.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
10ส.ค.61 19ส.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
29ส.ค.61 07ก.ย.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
12ก.ย.61 21ก.ย.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
26ก.ย.61 05ต.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
02ต.ค.61 11ต.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
10ต.ค.61 19ต.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
19ต.ค.61 28ต.ค.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
30ต.ค.61 08พ.ย.61 75,900 75,900 75,900 15,900 ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (จำนวน 3,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้