GTM 35 NCE-EK001 FRANCE ITALY (ริเวียร่า) 8D5N BY EK MAY-AUG 18
GTM 35 NCE-EK001 FRANCE ITALY (ริเวียร่า) 8D5N BY EK MAY-AUG 18
เดินทาง พ.ค. - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.-บาท
โดยสายการบิน   Emirates Airline


เริ่มต้น 49,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – นีซ
วันที่สามของการเดินทาง นีซ – คานส์ – กราซ – เอซ – โมนาโค – เจนัว
วันที่สี่ของการเดินทาง เจนัว – มิลาน – เมสเตร้
วันที่ห้าของการเดินทาง เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ปิซ่า
วันที่หกของการเดินทาง ปิซ่า – เซียน่า – โรม
วันที่เจ็ดของการเดินทาง โรม – โคลอสเซียม – วาติกัน – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19มิ.ย.61 26มิ.ย.61 49,900 49,900 49,900 6,500
10ก.ค.61 17ก.ค.61 49,900 49,900 49,900 6,500
22ก.ค.61 29ก.ค.61 49,900 49,900 49,900 6,500
07ส.ค.61 14ส.ค.61 49,900 49,900 49,900 6,500
15ส.ค.61 22ส.ค.61 49,900 49,900 49,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้