GTM-35 NCE-EK001 FRANCE ITALY (ริเวียร่า) 8D5N BY EK APR 18
ทัวร์  FRANCE ITALY  (ริเวียร่า)  8D5N 
เดินทาง เมษายน 2561
โดยสายการบิน Emirates Airlines
ราคาเริ่มต้น 53,900.-


เริ่มต้น 53,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ FRANCE ITALY (ริเวียร่า) 8D5N เดินทาง เมษายน 2561 โดยสายการบิน Emirates Airlines ราคาเริ่มต้น 53,900.-
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – นีซ
วันที่สามของการเดินทาง นีซ – คานส์ – กราซ – เอซ – โมนาโค – เจนัว
วันที่สี่ของการเดินทาง เจนัว – มิลาน – เมสเตร้
วันที่ห้าของการเดินทาง เมสเตร้ – เกาะเวนิส – ปิซ่า
วันที่หกของการเดินทาง ปิซ่า – เซียน่า – โรม
วันที่เจ็ดของการเดินทาง โรม – โคลอสเซียม – วาติกัน – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 20เม.ย.61 56,900 56,900 56,900 6,500
27เม.ย.61 04พ.ค.61 53,900 53,900 53,900 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้