GTM-01 PEK01 BEIJING IS AWESOME 5D3N MAR-JUN 18 BY HU
ทัวร์จีน BEIJING IS AWESOME 5วัน3คืน 
เดินทาง มี.ค - มิ.ย 61
ราคาเริ่มต้น 44,991.-
โดยสายการบิน Hainan Airlines


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน BEIJING IS AWESOME 5วัน3คืน เดินทาง มี.ค - มิ.ย 61 ราคาเริ่มต้น 44,991.- โดยสายการบิน Hainan Airlines
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา–อุทยานเป๋ยไห่–ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง–ร้านนวดฝ่าเท้า–THE PLACE
วันที่สี่ ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มี.ค.61 18มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,000
15มี.ค.61 19มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 4,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 23,900 23,900 23,900 6,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 21,777 21,777 21,777 5,000
09พ.ค.61 13พ.ค.61 15,900 15,999 15,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้