GTM-35 CDG-TG003 FRA BEL NET 8D5N BY TG MAR-APR 18
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน
เดินทาง เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 56,900.-
สายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 56,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน เดินทาง เดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ราคาเริ่มต้น 56,900.- สายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปารีส
วันที่สองของการเดินทาง ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซายน์
วันที่สามของการเดินทาง ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ช๊อปปิ้ง
วันที่สี่ของการเดินทาง ปารีส – เกนต์ – บรูกก์
วันที่ห้าของกเดินทาง บรูกก์ – เทศกาลดอกไม้ – อัมส์เตอร์ดัม
วันที่หกของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – บรัสเซลล์
วันที่เจ็ดของการเดินทาง บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19มี.ค.61 26มี.ค.61 56,900 56,900 56,900 9,900
21มี.ค.61 28มี.ค.61 56,900 56,900 56,900 9,900
07เม.ย.61 14เม.ย.61 69,900 69,900 69,900 10,900
09เม.ย.61 16เม.ย.61 69,900 69,900 69,900 10,900
11เม.ย.61 18เม.ย.61 73,900 73,900 73,900 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้