GTM-26 GT-NGO TG02 JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N 
เดินทาง เดือนเมษายน-พฤษภาคม2561 
ราคาเริ่มต้น 47,999.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 47,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N เดินทาง เดือนเมษายน-พฤษภาคม2561 ราคาเริ่มต้น 47,999.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนาโงย่า – ที่ว่าการภำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] – ถนนซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองโทยาม่า
Day 3 เมืองโทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้
Day 4 เมืองมัสซึโมโต้ – ปราสาทมัสซึโมโต้ – ถนนนาวะเตะ – ศาลเจ้าโยฮะชิระ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA
Day 5 เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
Day 6 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15เม.ย.61 20เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
16เม.ย.61 21เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
17เม.ย.61 22เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
18เม.ย.61 23เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
19เม.ย.61 24เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
24เม.ย.61 29เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
25เม.ย.61 30เม.ย.61 49,999 49,999 48,999 7,900
26เม.ย.61 01พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
01พ.ค.61 06พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
02พ.ค.61 07พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
03พ.ค.61 08พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
08พ.ค.61 13พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
09พ.ค.61 14พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
10พ.ค.61 15พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 7,900
15พ.ค.61 20พ.ค.61 47,999 47,999 46,900 7,900
16พ.ค.61 21พ.ค.61 47,999 47,999 46,999 7,900
17พ.ค.61 22พ.ค.61 47,999 47,999 46,999 7,900
22พ.ค.61 27พ.ค.61 47,999 47,999 46,999 7,900
23พ.ค.61 28พ.ค.61 47,999 47,999 46,999 7,900
24พ.ค.61 29พ.ค.61 47,999 47,999 46,999 7,900
28พ.ค.61 02มิ.ย.61 47,999 47,999 46,999 7,900
29พ.ค.61 03มิ.ย.61 47,999 47,999 46,999 7,900
30พ.ค.61 04มิ.ย.61 47,999 47,999 46,999 7,900
31พ.ค.61 05มิ.ย.61 47,999 47,999 46,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้