GTM-26 GT-FUK TG02 LOVELY KYUSHU 5D3N FEB-MAR18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY KYUSHU 5D3N 
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น 34,999.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 34,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY KYUSHU 5D3N เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 34,999.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเปบปุ – ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 2 บ่อ]
Day 3 ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – โทสุ เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน
Day 4 อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุกุโอกะ
Day 5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.พ.61 25ก.พ.61 34,999 34,999 33,999 7,900
28ก.พ.61 04มี.ค.61 34,999 34,999 33,999 7,900
14มี.ค.61 18มี.ค.61 34,999 34,999 33,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้