GTM-26 GT-CSX CZ01 มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6วัน5คืน BY CZ
ทัวร์จีน มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6วัน5คืน
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น 24,999.-
โดยสายการบิน China southern (CZ)


เริ่มต้น 24,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6วัน5คืน เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 24,999.- โดยสายการบิน China southern (CZ)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฉางซา-ฟ่งหวง
วันที่สองของการเดินทาง ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์หยก
วันที่สี่ของการเดินทาง ล่องเรือเป่าเฟิงหู (รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ศูนย์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา
วันที่ห้าของการเดินทาง เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
วันที่หกของการเดินทาง จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.พ.61 28ก.พ.61 22,999 22,999 22,999 5,000
02มี.ค.61 07มี.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
06เม.ย.61 11เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 5,000
13เม.ย.61 18เม.ย.61 26,999 26,999 26,999 5,000
20เม.ย.61 25เม.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,000
27เม.ย.61 02พ.ค.61 22,999 22,999 22,999 5,000
11พ.ค.61 16พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
18พ.ค.61 23พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
25พ.ค.61 30พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
01มิ.ย.61 06มิ.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,000
08มิ.ย.61 13มิ.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,000
15มิ.ย.61 20มิ.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,000
29มิ.ย.61 04ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
13ก.ค.61 18ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
20ก.ค.61 25ก.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้