GTM-11 FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N AUG-DEC 18 By SL
GTM-11 FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N  AUG-DEC 18 By SL
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 8,299.-
**เก็บทิปที่สนามบิน 1,500.-**
โดยสายการบิน Thai lion Air(SL)


เริ่มต้น 8,299


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE 3D2N เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม2561 ราคาเริ่มต้น 7,999.- โดยสายการบิน Thai lion Air(SL)
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
วันที่สอง Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (-/-/-)
วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (-/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ส.ค.61 04ส.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
16ส.ค.61 18ส.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
19ส.ค.61 21ส.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
23ส.ค.61 25ส.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
26ส.ค.61 28ส.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
30ส.ค.61 01ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
06ก.ย.61 08ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
09ก.ย.61 11ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
20ก.ย.61 22ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
23ก.ย.61 25ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
27ก.ย.61 29ก.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
30ก.ย.61 02ต.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
01ต.ค.61 03ต.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
02ต.ค.61 04ต.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
03ต.ค.61 05ต.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
29ต.ค.61 31ต.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
30ต.ค.61 01พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
31ต.ค.61 02พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
01พ.ย.61 03พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
04พ.ย.61 06พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
08พ.ย.61 10พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
11พ.ย.61 13พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
18พ.ย.61 20พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
22พ.ย.61 24พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
25พ.ย.61 27พ.ย.61 8,299 8,299 8,299 2,900
29พ.ย.61 01ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
04ธ.ค.61 06ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
11ธ.ค.61 13ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
17ธ.ค.61 19ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
18ธ.ค.61 20ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
19ธ.ค.61 21ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
24ธ.ค.61 26ธ.ค.61 8,299 8,299 8,299 2,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้