GTM-01 PVG04 HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N XJ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ HEAVEN OF SHANGHAI 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X 


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ HEAVEN OF SHANGHAI 5วัน3คืน เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61 ราคาเริ่มต้น 11,900.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
วันที่สาม หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
วันที่สี่ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มี.ค.61 11มี.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
08มี.ค.61 12มี.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
10มี.ค.61 14มี.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,500
06เม.ย.61 10เม.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,500
10เม.ย.61 14เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 3,500
20เม.ย.61 24เม.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 11,900 11,900 11,900 3,500
10พ.ค.61 14พ.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 11,900 11,900 11,900 3,500
17พ.ค.61 21พ.ค.61 11,900 11,900 11,900 3,500
24พ.ค.61 28พ.ค.61 11,900 11,900 11,900 3,500
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้