GTM-01 PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N JAN-JUN18 BY XJ
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5D3N 
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น14,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5D3N เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561 ราคาเริ่มต้น14,900.- โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มี.ค.61 13มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 4,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 4,500
12เม.ย.61 16เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 4,500
27เม.ย.61 01พ.ค.61 22,900 22,900 22,900 4,500
11พ.ค.61 15พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้