GTM-01 PVG02 T-SUD SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ OCT-DEC18 ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5D3N 
เดินทาง มีนาคม-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น17,999.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5D3N เดินทาง มีนาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น17,999.- โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มี.ค.61 13มี.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 4,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 4,500
12เม.ย.61 16เม.ย.61 22,900 22,900 22,900 4,500
27เม.ย.61 01พ.ค.61 22,900 22,900 22,900 4,500
11พ.ค.61 15พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 4,500
27ก.ค.61 31ก.ค.61 19,900 19,900 19,900 4,500
08ส.ค.61 12ส.ค.61 19,900 19,900 19,900 4,500
10ส.ค.61 14ส.ค.61 19,900 19,900 19,900 4,500
12ต.ค.61 16ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,500
19ต.ค.61 23ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 19,999 19,999 19,999 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,500
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,500
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,500
27ธ.ค.61 30ธ.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 24,999 24,999 24,999 5,500
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 23,999 23,999 23,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้