GTM-19 HNJN1 REAL NAGOYA TAKAYAMA X BY JAPAN AIRLINE
ทัวร์ญี่ปุ่น REAL NAGOYA TAKAYAMA 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 33,900.-
โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE


เริ่มต้น 33,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น REAL NAGOYA TAKAYAMA เดินทาง มีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 33,900.- โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE
วันแรก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง สนามบินนาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ - โรงแรม
วันที่สาม นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ปราสาทนาโกย่า - ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (จุดชมซากุระ) - โอเอซิส 21
วันที่สี่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - โรงแรม
วันที่ห้า ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มี.ค.61 18มี.ค.61 33,900 31,900 29,900 7,500
20มี.ค.61 24มี.ค.61 33,900 31,900 29,900 7,500
21มี.ค.61 25มี.ค.61 33,900 31,900 29,900 7,500
27มี.ค.61 31มี.ค.61 35,900 33,900 31,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้