GTM-26 GT-CTU TG02 เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน BY TG
ทัวร์จีน เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,991.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 14,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน เดินทาง มีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 14,991.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
วันที่สองของการเดินทาง เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน-อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์(รวมกระเช้า)-เม่าเสี้ยน
วันที่สามของการเดินทาง เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
วันทีสี่ของการเดินทาง ร้านบัวหิมะ-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มี.ค.61 11มี.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
15มี.ค.61 18มี.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
22มี.ค.61 25มี.ค.61 14,991 14,991 14,991 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้