GTM-08 XJ46 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji  ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค - เม.ย 61
ราคา 22,888.-บาท
โดยสายการบิน บิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 22,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4วัน3คืน เดินทาง มี.ค - เม.ย 61 ราคา 22,888.-บาท โดยสายการบิน บิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วันที่สอง วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
วันที่สี่ อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25มี.ค.61 28มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
26มี.ค.61 29มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
27มี.ค.61 30มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
28มี.ค.61 31มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900
29มี.ค.61 01เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
30มี.ค.61 02เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
31มี.ค.61 03เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
01เม.ย.61 04เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
02เม.ย.61 05เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
03เม.ย.61 06เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900
04เม.ย.61 07เม.ย.61 27,888 27,888 27,888 7,900
05เม.ย.61 08เม.ย.61 28,888 28,888 28,888 7,900
06เม.ย.61 09เม.ย.61 29,888 29,888 29,888 7,900
07เม.ย.61 10เม.ย.61 29,888 29,888 29,888 7,900
08เม.ย.61 11เม.ย.61 29,888 29,888 29,888 7,900
09เม.ย.61 12เม.ย.61 32,888 32,888 32,888 7,900
10เม.ย.61 13เม.ย.61 32,888 32,888 32,888 7,900
11เม.ย.61 14เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 7,900
12เม.ย.61 15เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 7,900
13เม.ย.61 16เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 7,900
14เม.ย.61 17เม.ย.61 32,888 32,888 32,888 7,900
15เม.ย.61 18เม.ย.61 30,888 30,888 30,888 7,900
16เม.ย.61 19เม.ย.61 22,888 22,888 22,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้