GTM-26 MFM FD 03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JAN-APR 18 BY FD
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JAN-APR 18 
เดินทาง มาราคม-เมษายน 61
เริ่มต้น 10,999.-
บินด้วยสายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัDay 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 2 จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
Day 3 จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มี.ค.61 05มี.ค.61 9,911 12,911 12,911 3,500
09มี.ค.61 11มี.ค.61 9,911 12,911 12,911 3,500
17มี.ค.61 19มี.ค.61 9,911 12,911 12,911 3,500
23มี.ค.61 25มี.ค.61 9,911 12,911 12,911 3,500
24มี.ค.61 26มี.ค.61 9,911 12,911 12,911 3,500
30มี.ค.61 01เม.ย.61 9,911 12,911 12,911 3,500
06เม.ย.61 08เม.ย.61 12,911 15,911 15,911 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้