GTM-10 XW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน MAR-JUN 18 XW
ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน 
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 16,888.-
บินด้วยสายการบิน Nok Scoot


เริ่มต้น 16,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊ยอี้
วันที่ 4 เจี๊ยอี้ ไทเป ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5 ไทเป หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว ดิวตี้ฟรี Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 6 ท่าอากาศยานเถาหยวน ท่าอากาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27มี.ค.61 01เม.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,500
03เม.ย.61 08เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,500
10เม.ย.61 15เม.ย.61 24,888 24,888 24,888 6,500
11เม.ย.61 16เม.ย.61 25,888 25,888 25,888 6,500
12เม.ย.61 17เม.ย.61 24,888 24,888 24,888 6,500
13เม.ย.61 18เม.ย.61 23,888 23,888 23,888 6,500
17เม.ย.61 22เม.ย.61 18,888 18,888 18,888 6,500
26เม.ย.61 01พ.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,500
03พ.ค.61 08พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,500
09พ.ค.61 14พ.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,500
10พ.ค.61 15พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,500
17พ.ค.61 22พ.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,500
24พ.ค.61 29พ.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,500
28พ.ค.61 02มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,500
07มิ.ย.61 12มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,500
14มิ.ย.61 19มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,500
21มิ.ย.61 26มิ.ย.61 17,888 17,888 17,888 6,500
28มิ.ย.61 31ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้