GTM-10 XW-T25 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน MAR 18
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม 61
เริ่มต้น 14,888.-
บินด้วยสายการบิน Nok Scoot 


เริ่มต้น 14,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง พักอาบน้ำแร่
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02มี.ค.61 06มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
03มี.ค.61 07มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
10มี.ค.61 14มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
17มี.ค.61 21มี.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้