GTM-10 XW-T26 TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3
TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน MAR-OCT 18 BY XW
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 13,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน MAR-OCT 18 BY XW เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 13,988.- โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4 ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03มิ.ย.1 07มิ.ย.61 13,988 13,988 13,988 4,500
25มี.ค.61 29มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
28มี.ค.61 01เม.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
01เม.ย.61 05เม.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 17,988 17,988 17,988 4,500
08เม.ย.61 12เม.ย.61 16,988 16,988 16,988 4,500
09เม.ย.61 13เม.ย.61 17,988 17,988 17,988 4,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 21,988 21,988 21,988 4,500
15เม.ย.61 19เม.ย.61 16,988 16,988 16,988 4,500
18เม.ย.61 22เม.ย.61 20,500 20,500 20,500 4,500
22เม.ย.61 26เม.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 16,988 16,988 16,988 4,500
29เม.ย.61 03พ.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
02พ.ค.61 06พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
06พ.ค.61 10พ.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
13พ.ค.61 17พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
20พ.ค.61 24พ.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
28พ.ค.61 01มิ.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 13,988 13,988 13,988 4,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
17มิ.ย.61 21มิ.ย.61 13,988 13,988 13,988 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 13,988 13,988 13,988 4,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
01ก.ค.61 05ก.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
08ก.ค.61 12ก.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
11ก.ค.61 15ก.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
15ก.ค.61 19ก.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
18ก.ค.61 22ก.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
22ก.ค.61 26ก.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
25ก.ค.61 29ก.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
26ก.ค.61 30ก.ค.61 18,988 18,988 18,988 4,500
29ก.ค.61 02ส.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
01ส.ค.61 05ส.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
05ส.ค.61 09ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
08ส.ค.61 12ส.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
09ส.ค.61 13ส.ค.61 17,988 17,988 17,988 4,500
12ส.ค.61 16ส.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
15ส.ค.61 19ส.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
19ส.ค.61 23ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
22ส.ค.61 26ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
26ส.ค.61 30ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
29ส.ค.61 02ก.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
02ก.ย.61 06ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 4,500
05ก.ย.61 09ก.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
09ก.ย.61 13ก.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
12ก.ย.61 16ก.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
16ก.ย.61 20ก.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
19ก.ย.61 23ก.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
23ก.ย.61 27ก.ย.61 14,988 14,988 14,988 4,500
26ก.ย.61 30ก.ย.61 15,988 15,988 15,988 4,500
30ก.ย.61 04ต.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
03ต.ค.61 07ต.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
07ต.ค.61 11ต.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
10ต.ค.61 14ต.ค.61 17,988 17,988 17,988 4,500
14ต.ค.61 18ต.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
17ต.ค.61 21ต.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
21ต.ค.61 25ต.ค.61 17,988 17,988 17,988 4,500
22ต.ค.61 26ต.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
24ต.ค.61 28ต.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้