GTM-33 JJP24 OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N BY XW
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N 
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 27,999.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)


เริ่มต้น 27,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 27,999.- โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – กิฟุ
วันที่ 2 กิฟุ – ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่าจินยะ ย่าน Sakae Nagoya
วันที่ 3 อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เกียวโต วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– ริงกุเอ้าเล็ท – สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ก.พ.61 28ก.พ.61 27,999 27,999 27,999 8,900
04มี.ค.61 07มี.ค.61 28,999 28,999 28,999 8,900
11มี.ค.61 14มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,900
18มี.ค.61 20มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้