GTM 32 5D3N KOREA BLOSSOM 77 APR 18 BY JIN AIR
ทัวร์เกาหลี KOREA BLOSSOM 77 5วัน3คืน 
เดินทาง เมษายน 2561
ราคา 16,900.- บาท
โดยสายการบิน JIN AIR


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี KOREA BLOSSOM 77 5วัน3คืน เดินทาง เมษายน 2561 ราคา 16,900.- บาท โดยสายการบิน JIN AIR
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)
วันที่ 2 เมืองอินชอน - เมืองอาซาน -ปั่นเรลไบท์ -สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน- ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน - หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ (B/L/D)
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี (พิเศษ !! นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศความงามสองฝั่งแม่น้ำเมืองซองโด) (B/L/D)
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี -พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ - ย่านเมียงดง(B/L/-) วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี -พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ - ย่านเมียงดง(B/L/-)
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิสซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน (B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01เม.ย.61 05เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
05เม.ย.61 09เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
06เม.ย.61 10เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
07เม.ย.61 11เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
08เม.ย.61 12เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
09เม.ย.61 13เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 19,900 19,900 19,888 5,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 25,900 25,900 25,900 5,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 21,900 21,900 21,900 5,000
15เม.ย.61 19เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 5,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
21เม.ย.61 25เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
22เม.ย.61 26เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
23เม.ย.61 27เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
24เม.ย.61 28เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 19,900 19,900 19,900 5,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
29เม.ย.61 03พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
30เม.ย.61 04พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้