GTM-16 MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3D2N JAN-APR 18 BY PG
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61 โดยสายการบิน Bangkok Airways ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
วันที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ก.พ.61 04ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 2,000
16ก.พ.61 18ก.พ.61 11,900 11,500 10,900 2,000
01มี.ค.61 03มี.ค.61 12,900 12,500 11,900 2,000
16มี.ค.61 18มี.ค.61 11,900 11,500 10,900 2,000
30มี.ค.61 01เม.ย.61 11,900 11,500 10,900 2,000
06เม.ย.61 08เม.ย.61 12,900 12,500 11,900 2,000
27เม.ย.61 29เม.ย.61 11,900 11,500 10,900 2,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้