GTM-26 GT-XIY FD03 เสน่ห์ซีอาน อลังการสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 5วัน 3คืน MAR18 By FD
ทัวร์จีน เมืองซีอาน
บินด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
ออกเดินทางเดือนมีนาคม61


เริ่มต้น 17,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ซีอาน –วัดชินหลง (ชมดอกซากุระ)
วันที่ 2 : ชมกำแพงเมืองซีอาน – วัดลามะ – กระเบื้องสามสี – พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า) + ชมภาพยนตร์ 3 D
วันที่ 3 : โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านผ้าไหม – เกี๊ยวซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
วันที่ 4 : เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ศูนย์หยก – พิพิธภัณฑ์ชีอาน – ช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง – ศาลเจ้าหลักเมือง
วันที่ 5 : ซีอาน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มี.ค.61 05มี.ค.61 17,991 17,991 17,991 3,500
21มี.ค.61 25มี.ค.61 18,991 18,991 18,991 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้