GTM-06 WWV09 South Africa 8 Days BY EK (Jan-Jul18)
ทัวร์แอฟริกา South Africa 8 Days 
เดินทาง มกราคม-กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 85,900.-
โดยสายการบิน Emirates (EK)


เริ่มต้น 85,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์แอฟริกา South Africa 8 Days เดินทาง มกราคม-กรกฎาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 85,900.- โดยสายการบิน Emirates (EK)
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้)
วันที่สอง โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive
วันที่สาม ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ
วันที่สี่ ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปปิ้ง - สวนเสือ - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
วันที่ห้า โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิ้ล เมาเท่น - ไวน์เทสติ้ง - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
วันที่หก เกาะแมวน้ำ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน
วันที่เจ็ด เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติ้ง - คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่แปด ดูไบ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ก.พ.61 04มี.ค.61 85,900 78,000 69,000 15,000
18มี.ค.61 25มี.ค.61 58,900 78,000 69,000 15,000
06เม.ย.61 13เม.ย.61 89,900 81,000 72,000 13,000
13เม.ย.61 20เม.ย.61 89,900 81,000 72,000 13,000
29เม.ย.61 06พ.ค.61 89,900 81,000 72,000 13,000
06พ.ค.61 13มิ.ย.61 87,900 80,000 71,000 13,000
27พ.ค.61 03มิ.ย.61 87,900 80,000 71,000 13,000
03มิ.ย.61 10มิ.ย.61 85,900 78,000 69,000 13,000
17มิ.ย.61 24มิ.ย.61 85,900 78,000 69,000 13,000
01ก.ค.61 08ก.ค.61 85,900 78,000 69,000 13,000
22ก.ค.61 29ก.ค.61 85,900 78,000 69,000 13,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้